Home / TIN TỨC THÁM TỬ / Theo quy định luật thanh niên 2005 thanh niên là công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi

Theo quy định luật thanh niên 2005 thanh niên là công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi

Theo quy định luật thanh niên 2005 thanh niên là công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi? Theo như bộ luật thanh niên số 53/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005 quy định rõ: Công dân Việt Nam từ đủ 16 – 30 tuổi được gọi là thanh niên.

Quy định độ tuổi của thanh thiếu niên:

– Từ 6 – 10 tuổi gọi là nhi đồng

– Từ 11 – dưới 16 tuổi gọi là thiếu niên

– Từ đủ 16 – 30 tuổi gọi là thanh niên

– Dưới 16 tuổi gọi chung là trẻ em ( Đây là đối tượng được pháp luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục )

Quyền và nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam!

Như vậy, các bạn đã hiểu được câu hỏi theo quy định luật thanh niên 2005 thanh niên là công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi rồi, vậy thì nếu các bạn đang trong độ tuổi thanh niên, hãy cùng tìm hiểu xem các bạn có quyền và nghĩa vụ gì với đất nước nhé.

Dưới đây là quyền và nghĩa vụ của thanh niên Việt Nam, sự biên soạn đã có thay đổi về ngôn ngữ, sắp xếp ý của nội dung cho dễ hiểu, không phải nội dung gốc của bộ luật thanh niên Việt Nam.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong học tập:

– Tất cả thanh niên Việt Nam có quyền được học tập và quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

– Thanh niên có nghĩa vụ phải tích cực học tập để hoàn thành trong chương trình phổ cập giáo dục và vươn lên học tập ở trình độ cao hơn;

– Thanh niên có nghĩa vụ phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghề nghiệp

– Thanh niên Việt Nam có nghĩa vụ tham gia xây dựng môi trường văn hoá học đường, xây dựng tính kỹ cương, trung thực trong học tập.

– Thanh niên có nghĩa vụ xung kích tham gia các chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, trách nhiệm trong xây dựng xã hội và học tập.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong lao động:

– Thanh niên có nghĩa vụ lao động để lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng kinh tế cùng với đất nước.

– Chủ động tiếp cận thông tin thị trường trong lao động; lựa chọn việc làm và nơi làm việc phù hợp với khả năng của bản thân và nhu cầu của xã hội.

– Thanh niên Việt Nam có nghĩa vụ liên tục rèn luyện tác phong công nghiệp, năng lực trong quản lý cũng như trong kinh doanh cụ thể, phải tuân thủ kỷ luật lao động nề nếp.

– Thanh niên phải liên tục học tập, tìm tòi, sáng tạo, phát huy các sáng kiến tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, cải tiến trong công nghệ và kỹ thuật.

– Thanh niên Việt Nam có trách nhiệm luôn luôn học tập kỹ năng để nâng cao trình độ nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ tiên tiến

– Thanh niên có nghĩa vụ xung kích thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội ở vùng có điều kiệnkhó khăn và ở các vùng đặc biệt khó khăn.

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc:

– Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của thanh niên Việt Nam.

– Thanh niên có quyền được huấn luyện các chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh.

– Thanh niên có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự, an ninh quốc phòng.

– Thanh niên có nghĩa vụ tham gia các lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật.

– Thanh niên Việt Nam có trách nhiệm và nghĩ vụ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

– Thanh niên Việt Nam phải có trách nhiệm và nghĩa vụ giữ gìn các bí mật quốc gia

– Xung kích đấu tranh chống mọi hành vi xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ tài nguyên, môi trường:

– Thanh niên Việt Nam có quyền được nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh cũng như đời sống xã hội.

– Thanh niên có nghĩa vụ luôn luôn trung thực và có tinh thần hợp tác trong nghiên cứu khoa học và công nghệ.

– Thanh niên có nghĩa vụ tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

– Thanh niên Việt Nam có nghĩa vụ trong đấu tranh chống các hành vi huỷ hoại tài nguyên, môi trường của đất nước.

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí

– Thanh niên có quyền được tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí lành mạnh.

– Thanh niên có nghĩa vụ thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong, hành vi ứng xử văn hoá

– Thanh niên Việt Nam có nghĩa vụ thường xuyên học tập, thực hiện nếp sống văn minh.

– Thanh niên có nghĩa vụ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ di sản văn hoá

– Thanh niên Việt Na có nghĩa vụ tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hoá cộng đồng xã hội.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong bảo vệ sức khoẻ, hoạt động thể dục, thể thao:

– Thanh niên có quyền được bảo vệ, chăm sóc, hướng dẫn các thức nâng cao sức khoẻ bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội

– Thanh niên Việt Nam có quyền được hướng dẫn các kỹ năng sống lành mạnh, phòng ngừa bệnh tật cho bản thân và gia đình, cộng đồng xã hội.

– Thanh niên Việt Nam có quyền được chăm lo phát triển toàn diện về mặt thể chất

– Thanh niên có nghĩa vụ tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe thân thể.

– Thanh niên Việt Nam có nghĩa vụ luôn luôn cảnh giác, phòng và chống dịch bệnh HIV/AIDS.

– Thanh niên có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội khác.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong hôn nhân và gia đình

– Thanh niên có quyền được giáo dục các kiến thức về hôn nhân và gia đình.

– Thanh niên có quyền được thực hiện hôn nhân tự nguyện,

– Thanh niên có quyền và nghĩa vụ thực hiện hôn nhân tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

– Thanh niên có nghĩa vụ giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam

– Thanh niên Việt Nam có nghĩa vụ phải kính trọng ông bà, cha mẹ và người lớn tuổi

– Thanh niên Việt Nam có nghĩa vụ, trách nhiệm chăm sóc, giáo dục con, em trong gia đình thật tốt.

– Thanh niên có nghĩa vụ luôn luôn gương mẫu thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình

– Thanh niên có nghĩa vụ về dân số và kế hoạch hoá gia đình theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong quản lý nhà nước và xã hội

– Thanh niên có quyền được ứng cử, đề cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật;

– Thanh niên có quyền được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức về những vấn đề mà mình quan tâm

– Thanh niên có quyền được tham gia góp ý xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và các chính sách, pháp luật khác.

– Thanh niên Việt Nam có nghĩa vụ luôn luôn nâng cao ý thức công dân, luôn luôn chấp hành pháp luật Việt Nam nghiêm chỉnh.

– Thanh niên có nghĩa vụ góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

– Thanh niên có nghĩa vụ tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện: Thám tử Sài Gòn

error: Content is protected !!